Thống kê kết quả xổ số TP. HCM Ngày 27/05/2023 - Tần suất chi tiết - Xổ Số Minh Ngọc

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/05/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7                         1   1             1 1 1   1                                             1                     00
01 7       1                                 1                   1                   1 1   1             1                 01
02 10   1   1   1         1                                                     1 1       1 1     1                     1   02
03 11           1         1 2     1               1                                 1   1       1       1               1   03
04 11                       1     1           2             1         1         1                     3                 1   04
05 10     1                       2                                                 1 1               1             2     2 05
06 13       1 1         1     1   1     1             1     1           1   1             1       1               1         06
07 13           1                   1       1               1 1             1   1           3     1       2                 07
08 11               1                   1                         1 1                         1   1     1   2           2   08
09 9           1   1 1       1       1 1                           1   1                   1                               09
10 9               1 1                       1                       1         1   1                 1 1       1           10
11 5                                             1                                         1 1 1 1                         11
12 8           2                         1                         1                                     1 1 1       1     12
13 5   1                                   1             1                 1                               1               13
14 10   1   1   1                     2     1             1                       1 1       1                               14
15 17 1         1       1           1                   1   1   2                   1 2   1       2       1     1 1         15
16 10 1                   1   1             1                                         1               2   1   1   1         16
17 11 1           1           1         1 1       1               1               1             1   1                     1 17
18 12     1   1     1               1         1 1             1           1   1 1   1                   1                   18
19 11     1 1                       1 1                   1 1           1         1   1         1                   1       19
20 10 1               1       2     1     1               1 1                     1                         1               20
21 13               1   1   1           2   1                     1           2     1     1     1                         1 21
22 12                         1       1         1             1 1   1   1   1       1               1 1         1           22
23 9         1 1                       1                             1 1                       1     1                   2 23
24 7           1 1         1 1     1         1       1                                                                     24
25 9 1       1                                   1             1     1                   1       2                       1 25
26 17           1     1 2         1 1   1 1   1         1           1       1       1             1               1 1 1     26
27 11               2   1     1                                   2           1   1         1   1                   1       27
28 12     1                                   1 1   1     1   1   1             1             1             1 1           1 28
29 7         1                         1                 1     1                                           2         1     29
30 13                 3 1   1   1 1       1     1               1 1           1                                     1       30
31 13               1             1 1       1         2     1                       2           1       1     1   1         31
32 9                               1                   1               1 1   1               1     1         1     1       32
33 13     1   1 1               1       1   1       1 1         1     1     1                 1     1                       33
34 10   1 1 1         1     1   1     1           1               1                 1                                       34
35 11   1   1                               1   1         1                 1   1                     1 1       1 1         35
36 8                   1           1   1     1                       1                         1     1               1     36
37 15 1           1     1                           1       1     1         1 1           1   1     1     1       1 1     1 37
38 9 1     1     1         1 1                                                 1                       2         1         38
39 9                           1                 1       1         1     1                       1 1         1         1   39
40 11                     1     1             1   1       1             3 1     1     1                                     40
41 8                             1                     1   1         1                                   1     1 1   1     41
42 14   1               1   1             1             1 1         1 1                       1 2 1       1           1     42
43 13   1                                   1   1   2   1           1           1 1                 2   1             1     43
44 10     1             1         1           1 1   1             1                           2                         1   44
45 15 1     1   1 1       1         1             1   1                                 1       1           1 1 2       1   45
46 13 1         1                     1     1 1       1       1           2   1 1       1               1                   46
47 14     1               1   1                     1 1   2           1     1                             2       1 1   1   47
48 4       1                                     1           1 1                                                           48
49 10   1         1     1           1       1                             1           1   2               1                 49
50 14   1     1           1 1 1       1         1           1   1                     1 2 1                     1           50
51 11         1 1 1       1 1                       1                       1   1         1                   1           1 51
52 7       1           1             1                   1                   1           1                               1 52
53 10                                   2                           1   1           1           1         1       1     2   53
54 9 1 2                   1                   1     1                                 1                   1 1             54
55 12       2         1     1               1                               1     1       1           1         2 1         55
56 12               1 1         1         1     1             1 1 1   1     1                                       1 1     56
57 11   1 1         1               1               1   1     1     1                           1 1     1                   57
58 16 1   1               1 1   1     2           1   2   1                           1   1     1                     2     58
59 7                                         1             2 1               1 1                                 1         59
60 11 1   1         1 1           1             1                         1             1 2                               1 60
61 13     2       2   1                 1 1                     1   2           1                                   2       61
62 3               1                               1                     1                                                 62
63 14 1         1           1   1 1                         1 1 1       1   1           2   1       1                       63
64 13             1         1       1   1                   1 1                   1     1           1   1     1 1     1     64
65 20   1                       1       1       1 2                       2 1   1 3 1 1             1 1     1   1         1 65
66 12       1     1 1 1                       1       1                 1 1         1   1     1         1                   66
67 12     1               1     3     1                           1   1                                 1 1 1       1       67
68 7                     1               1       1   1       1                   1                               1         68
69 11                         1     2     2             1               1                   1     1             1     1     69
70 8 1                                                                   1       2                 1         1     1     1 70
71 9               1 1                                 1           1               1 1   1   1 1                           71
72 6 1                         1 1       1     1                                                   1                       72
73 13   1   1     1     1                       1         1       1   1         1         1 1         1   1                 73
74 8         1         1                     1   1           1             1               1                       1       74
75 17     1   1                 2       1     1     1         1       1   1   1           1       1 1       1 1           1 75
76 8                       1             1                               1           1 1     2                     1       76
77 3                                                                       1     1                                   1     77
78 17   2           1     1       1         1           1     1       2   1   1         1       1           1       1 1     78
79 11 1                       1           1 1       1   1                     1 1                 1   1   1                 79
80 8                 1                               1 1 1     1             1             1                           1   80
81 15 1     1   1                     1     1           1   1   1 1   1                 1       1             1     1   1   81
82 9 1 1           1                             1                 1                 1       1                 1     1     82
83 6         1     1                             1 1                               1                     1                 83
84 10             2     1               1               1       1     2       1               1                             84
85 8             1 1                         1         1               1 1                 1 1                             85
86 14         1                                         1 1   1 1   1         1       1               1     1   2 1   1     86
87 8                                     1                       1         1 1     1               1       1 1             87
88 7                 1       1 1                                                 1                     1         2         88
89 11         1         1 1         1 1   1       1               1 1                         1     1                       89
90 17       1   1         1         1     1 2         1         1   1                       1 1   1 1                     3 90
91 12             1       1           2     1   1                 1           1             1     1           1 1           91
92 6       1                     1                 1                                 1                     1 1             92
93 5                                           1     1       1                       1                                 1   93
94 12         1                   1   1         1     1     1           1   1   1       1   1                   1           94
95 10     1           1 1   1                       1 1     1           2             1                                     95
96 13     1                     2 1   1                   1         1     1       1                                   2 2   96
97 7         2   1       1                         1                   1                                         1         97
98 18   1         1   1   2               1   1     1         1 1                       2           1 1 2   1 1             98
99 12     1   2               2                         1   1                                           1 1   1         2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
Ngày
/
Tháng